Nabízíme

Komplexní služby

LARYNEX s.r.o. jako dražebník je připravena poskytnout komplexní služby při přípravě, organizaci a provedení veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a to:

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby, konzultace o cenových, zákonných a technických otázkách provedení dražby
 • příprava smlouvy o provedení dražby, včetně shromáždění a ověření podkladů nutných ke zpracování smlouvy o provedení dražby
 • zajištění odhadu nebo znaleckého posudku k předmětu dražby
 • ověření právních a jiných náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou
 • rozeslání oznámení o dražbě příslušným osobám
 • zpracování seznamu osob, které budou v souvislosti s dražbou osloveny, zejména s ohledem na případný zájem o předmět dražby
 • zpracování dražební vyhlášky, její zveřejnění v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem a její rozeslání v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být podle zákona doručena
 • zajištění prohlídky předmětu dražby
 • výběr a smluvní zajištění licitátora
 • připojištění na výkon veřejných dražeb v případě dražby věcí větší hodnoty
 • výběr a zajištění místa dražby dle dohody s navrhovatelem
 • zajištění průběhu dražby, včetně ověření naplnění zákonných podmínek účastníků dražby, vypracování protokolu o průběhu dražby
 • vrácení dražební jistoty účastníkům dražby
 • vyúčtování nákladů dražby
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání
 • poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením, zajištění předání předmětu dražby vydražiteli
 • uspokojení pohledávek dražebních věřitelů, včetně vypracování protokolu o uspokojení pohledávek
 • případná realizace dražby opakované v souladu se zákon

Veřejné dražby

Veřejné dražby dobrovolné na základě návrhu navrhovatele, jímž může být:

 • vlastník
 • osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit
 • likvidátor
 • správce konkursní podstaty
 • insolvenční správce dlužníka

Dražíme

LARYNEX s.r.o. ve veřejných dražbách draží:

 • věci nemovité i movité
 • soubory věcí nemovitých i movitých, byty nebo nebytové prostory vlastníků
 • podnik nebo jeho část
 • převoditelná majetková práva
 • pohledávky
 • věci, práva a jiné majetkové hodnoty

Propagace

LARYNEX s.r.o. propaguje veřejné dražby:
 • dle zákona (centrální adresa, uveřejnění způsobem vzhledem k předmětu dražby obvyklým), www.e-aukce.com – formou prezentačního balíčku
 • regionální a celostátní odborný či denní tisk (např. MF Dnes, Hospodářské noviny, Konkursní noviny, Konkurs a vyrovnání)
 • oslovení realitních kanceláří celé ČR a vybraných realitních společností ze zahraničí
 • oslovení potenciálních klientů z vlastní databáze
 • rozhlasové a regionální televizní spoty
Sjednaný postup při propagaci dražby je v souladu se stanovenými postupy a lhůtami vyplývající ze zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Spisovna

Naše spisovna Vám může nabídnout:

 • Převzetí písemností
 • Třídění a uložení dokumentů typu „S“ a „A“
 • Vypracování skartačního plánu
 • Skartace
 • Komunikace s příslušným oblastním, státním archivem
 • Vyhledávání informací z uložených dokumentů

Písemnosti se archivují a ukládají ve smyslu zákona č. 97/1994 Sb., o archivnictví, v platném znění po předepsanou dobu, např. personální agenda 30 let, účetní agenda až do 10 let apod.

 

Ozvěte se nám

V případě jakýchkoli dotazů ohledně dražeb či spisovny nás neváhejte kontaktovat. Odpovíme Vám rádi, co nejrychleji to bude možné.